Tutkimusyhteisöjen ja akateemisen työn muutos

Lomakkeessa kysytään yksikkönne tutkimustoimintaan liittyviä tietoja ja näkemyksiä. Yksiköllä tarkoitetaan sitä ainelaitosta tai yliopistoyksikköä, jonka johtaja olette. Kyselyn tiedonkeruu on päättynyt.

I Taustatiedot

1. Mihin tieteenalaryhmään yksikkönne sijoittuu seuraavassa Tilastokeskuksen käyttämässä luokituksessa? Tarvittaessa voitte valita kaksi tieteenalaryhmää.
1.     2.  
2. Mitä tieteenalaa tai tieteenaloja yksikkönne edustaa?
3. Onko yksikkönne? Perusopetusta antava ainelaitos tai yksikkö
Tutkimuskeskus tai -yksikkö
Jokin muu, mikä
4. Mikä on tutkimushenkilöstönne (ml. tutkija-opettajat) kokonaismäärä tällä hetkellä?
5. Arvioikaa, mikä on määräaikaisen henkilöstön osuus tutkimushenkilöstöstänne tällä hetkellä (kaikki muut kuin vakituisessa virassa toimivat henkilöt)?