Tieto ja mielikuvat Afrikasta -tutkimushanke

Kysely adoptoiduille ja adoptiovanhemmille

Etelä-Afrikasta tai Etiopiasta adoptoidut ja heidän perheensä etsivät monin tavoin tietoa adoptoidun syntymämaasta ja Afrikasta laajemminkin. Esimerkiksi median kautta rakentuva kuva koetaan usein varsin yksipuoliseksi. Myös tietokirjallisuuden ja esimerkiksi koulujen oppikirjojen suomalaisille välittämä kuva Afrikasta ja afrikkalaisista vaikuttaa monin tavoin adoptoitujen arjessa. Adoptoituja ja heidän läheisiään koskettaa myös se, millaista tietoa Suomessa asuvista afrikkalaisista kerrotaan julkisuudessa.

Kolmevuotisessa Tietokirjojen Afrikka Suomessa (TAS)– tutkimusprojektissa selvitetään millaista kuvaa suomalainen tietokirjallisuus rakentaa toisaalta Afrikasta ja toisaalta afrikkalaisista Suomessa. Tekstianalyysien ohella tarkoituksenamme on käydä keskustelua Afrikkaa ja afrikkalaisia koskevista esitystavoista ja niiden vaikutuksista erityisesti Suomessa asuvien afrikkalaisten ja heidän jälkeläistensä kanssa.

Teen TAS- tutkimusprojektissa opiskelijatutkijana kandidaatintutkielmaani aiheesta "Afrikasta Suomeen adoptoitujen ja heidän vanhempiensa mielikuvat ja tieto Afrikasta ja lapsen syntymämaasta". Tutkin mitä kautta adoptoidut ja heidän vanhempansa ovat saaneet ja hakevat tietoa (lapsen) syntymämaasta ja Afrikasta yleensä, ja millaista tuo tieto on. Olen kiinnostunut myös siitä, miten adoptoidut kokevat tietokirjallisuuden, lastenkirjojen ja koulukirjojen ”Afrikkakuvat” ja, miten ne vaikuttavat adoptoitujen arjessa. Työtäni ohjaa TAS- tutkimusprojektin johtaja YTT Anna Rastas (Tampereen yliopisto), joka on perehtynyt adoptioperheiden elämään paitsi tutkijana myös kahden lapsen adoptioäitinä.

Pyydän teiltä nyt apua tutkimuksen toteuttamiseen vastaamalla tähän kyselyyn. Osallistumisenne on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi. Kysely adoptoiduille on Internetissä osoitteessa http://www.xestia.net/survey/adoptoiduille.php ja kysely adoptiovanhemmille on osoitteessa http://www.xestia.net/survey/adoptiovanhemmille.php Kyselyn voi siis täyttää ja lähettää minulle napinpainalluksella Internetissä. Vastaajien tulee olla 12 vuotta täyttäneitä. Toivon, että vanhemmat välittävät tietoa kyselystä myös jo kotoa poismuuttaneille adoptiolapsilleen. Jos teillä on tutkimukseemme liittyviä kysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä minuun (yhteystiedot alla) tai TAS- tutkimusprojektin johtajaan anna.rastas@uta.fi

Kyselyn tarkoituksena ei ole mitata vastaajien tietotasoa Afrikasta tai omasta tai lapsen synnyinmaasta, vaan selvittää sitä, millaista tietoa olette saaneet, millaisia tiedontarpeita teillä mahdollisesti on ollut, ja miten tietokirjallisuuden välittämä ”Afrikka-kuva” mahdollisesti vaikuttaa eri tavoin niiden suomalaisten elämässä, joilla on henkilökohtaisia siteitä Afrikkaan. Suomessa ei ole aiemmin tehty vastaavaa tutkimusta, minkä vuoksi kaikkien vastaukset ovat erittäin tärkeitä.

Tutkimukseen vastaaminen on luottamuksellista. Vastaajien henkilöllisyys ei tule edes meidän tutkjoiden tietoon. Vastausaineiston muutkin henkilötiedot (esim. ikä, syntymämaa, perhesuhteet) käsitellään kaikissa tutkimusjulkaisussa niin, ettei niistä ole mahdollista tunnistaa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä. Vastauksenne tulevat aluksi vain allekirjoittaneen käyttöön tätä tutkimusta (ja mahdollista jatkotutkimusta) varten sekä Tietokirjojen Afrikka Suomessa projektin käyttöön. Projektin päättyessä vastauksistanne muodostuva tutkimusaineisto arkistoidaan pysyvästi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon aihetta koskevan tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen myöhempään käyttöön. Myös arkistoitavasta aineistosta poistetaan tiedot, joiden perustella yksittäiset vastaajat voisivat olla tunnistettavissa. Tutkimuksen tuloksista tulemme kertomaan Interpedia -lehdessä ja muilla adoptioperheille suunnatuilla foorumeilla.

Toivon saavani apua teiltä tämän tutkimuksen tekemiseen ja olen erittäin kiitollinen kaikista saamistani vastauksista. Toivon vastauksia mahdollisimman pian. Kyselyyn voi vastata 18.1.2009 asti.

Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastaa Xestia, info@xestia.net, puh. 050 5340 775.

Arja Hyvönen,
Opiskelija / TAS- projektin opiskelijatutkija
Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos
33014 Tampereen yliopisto
arja.hyvonen@uta.fi, p. 040-5874587