header-photo

Toteutettuja kyselyjä

TaSTI

Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö (TaSTI) toteutti Xestian kyselyjärjestelmällä verkkokyselyn tutkimushankkeeseen Tutkimusyhteisöjen ja akateemisen työn muutos. Linkki verkkokyselyyn lähetettiin sähköpostitse kaikille Suomen tiedeyliopistojen ainelaitosten ja tutkimusyksiköiden johtajille. Vastaajien yhteystiedot kerättiin yksiköiden www-sivuilta.

Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö (TaSTI) keräsi tutkimusaineiston ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoimintaa selvittävään projektiin Xestian verkkokyselyjärjestelmällä. Vastaajien yhteystiedot saatiin tutkimukseen osallistuvien ammattikorkeakoulujen kautta ja vastaajien rekrytointi tapahtui joko sähköpostitse suoraan tai yhteyshenkilöiden kautta. Kyselyn vastausprosentti on 61,2%.

TaSTI toteutti yhteistyössä koulutuksen tutkimuslaitoksen ja Xestian kanssa verkkokyselyn Suomen yliopistojen kansainvälisyydestä tiedeyliopistojen laitosten johtajille.

Johtamistieteiden laitos

Johtamistieteiden laitos, Higher Education Group toteutti yhteistyössä Xestian kanssa verkkokyselyn ammattikorkeakoulujen strategiaperustaisen opetuksen, opintojen ohjauksen ja TKI-toiminnan johtamisen nykytilasta. Kysely suunnattiin ammattikorkeakoulujen ylimmälle johdolle sekä keskijohdon edustajille ja opiskelijoille kolmella koulutusalalla (yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto, tekniikka ja liikenne sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala).

Johtamiskorkeakoulu toteutti Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimushankkeen tutkijoiden roolista ja asemasta yliopisto-organisaatiossa ja suomalaisessa tietotaloudessa. Tutkimuksessa tarkastellaan tutkijoiden organisatorisen aseman ja työn muutosta muuttuvassa toimintaympäristössä. Erityisesti kiinnitetään huomiota työsuhteiden pirstaleisuuden vaikutukseen akateemiseen työhön ja yliopistojen tehokkaaseen ja tulokselliseen toimintaan. Xestia toteutti tutkimuksen laajan verkkokyselyn. Tutkimus tuottaa ensimmäisenä Suomessa edustavan kuvan tutkijoiden työstä ja hyvinvoinnista.

Koulutuksen tutkimuslaitos

Koulutuksen tutkimuslaitos toteutti yhteistyössä TaSTI:n ja Xestian kanssa verkkokyselyn Suomen yliopistojen kansainvälisyydestä tiedeyliopistojen laitosten johtajille.

Työelämän tutkimuskeskus

Työelämän tutkimuskeskus toteutti Xestian kyselyjärjestelmällä verkkokyselyn ammatillisten opintonsa keskeyttäville opiskelijoille ja heitä ohjaaville oppilaitoksen edustajille projektissa Ammattillisten opintojen keskeyttäminen. Samaan kyselyyn yhdistettiin kysymysosiot sekä opiskelijalle että oppilaitoksen edustajalle. Oppilaitoksen edustajat rekrytoitiin yhdyshenkilöiden kautta ja kyselyyn vastasivat sekä ohjaaja että ohjaajan haastattelussa käyneet opiskelijat.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn verkossa Xestian kyselyjärjestelmällä. Vastaajat rekrytoitiin asiakasrekisterin tietojen avulla ja vastaaminen kyselyyn oli mahdollista myös tietoarkiston kotisivujen kautta.

Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

Ura- ja rekrytointipalvelut suoritti asiakaskyselyn verkkopalvelun workit.netti asiakkaille käyttäen Xestian kyselyjärjestelmää. Vastaajat rekrytoitiin verkkopalvelun käyttäjille suunnatun informaatioikkunan avulla.

Nimikone

Xestian suunnittelema ja toteuttama suosittu verkkopalvelu Nimikone auttaa pienten lasten vanhempia sekä lemmikkien omistajia pienokaistensa nimivalinnoissa. Palvelu kerää jopa yli 15 000 käyttäjää kuukaudessa.

Tampereen yliopiston sosiaalitutkimuksen laitos

Tampereen yliopiston sosiaalitutkimuksen laitos keräsi tutkimusaineiston adoptiovanhemmista TAS-tutkimusprojektiin Xestian kyselyjärjestelmällä.

Terrarahoitus

Xestia koosti asiakkaalle aineiston, jota käytetään lainahakemusten hyväksymisprosessissa.